Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego, funkcjonującego pod adresem url: https://feellove.pl
2. Korzystając z serwisu osoba oświadcza, że ma ukończone 18 lat i akceptuje regulamin w w obecnej formie.
3. W serwisie mogą być prezentowane treści przeznaczone dla osób pełnoletnich, dlatego niewskazany jest dla osób nie życzących sobie prezentowania wyżej wymienionych treści.
4. Serwis nie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów intymnych o charakterze płatnym i zakazane jest umieszcznie przez Użytkownika anonsów o takim charakterze.
5. Zasady przetwarzania danych przez Administratora osobowych zostały określone w politycę prywatności.
6. Definicje w regulaminie oznaczają:
Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod aresem feellove.pl
Administrator - podmiotem zarządzającym serwisem jest Administrator,
JOY z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 60 , 50-116 Wrocław, NIP 8971886660 ([email protected])
Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z serwisu
Rejestracja - dodanie do bazy danych profilu użytkownika, w tym informacji dobrowolnie przez niego zamiesczonych.
Konto/Profil - przekazane przez użytkownika dane w serwisie stanowiące charakterystkę użytkownika, prezentowane innym użytkownikom serwisu. Zawiera informacje alfanumeryczne, fotografie oraz inne dane dotyczące użytkownika, które są dobrowolnie przez niego zamieszczane.
Dane - dane osobowe oraz informacje takie jak ades e-mail, dane personalne podawane podczas rejestracji, fotografie oraz inne dane użytkownika dobrowolnie przez niego zamieszczane.
7. Rejestracja w serwisie jest darmowa i dobrowolna
8. Płatności dokonywane na rzecz serwisu w celu poszerzenia podstawowych funkcji są wykonywane przez użytkowników dobrowolnie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia konta.

II. Zasady korzystania z serwisu przez użytkownika

Użytkownik rejestrując się w serwisie, oświadcza, że
1. przeczytał, zrozumiał i w pełni zaakceptował wszystkie postanowienia regulaminu oraz polityki prywatności,
2. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, w tym na zamieszczenie na łamach portalu w sposób ogólnodostępny zdjęć z profilu Użytkownika prezentujących jego wizerunek,,
3. wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora komunikatów o charakterze technicznym lub informacyjnym na adres e-mail użytkownika, a także wszelkich komunikatów od innych użytkowników Serwisu.
4. posiada wszelkie wymagane prawem prawa autorskie w tym majątkowe prawa autorskie do publikowania zamieszczonych na łamach serwisu treści oraz prawo do wykorzystania zamieszcznego przez siebie wizerunku użytkownika lub osoby trzeciej,
5. rozpowszechniane dane lub inne informacje są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, nie naruszając praw innych użytkowników oraz osób trzecich zwłaszcza w świetle przepisów kodeksu karnego, kodeksu cywilnego, a także zasad wspólżycia społecznego oraz dobrych obyczajów,
6. będzie respektował bezwzględny zakaz umieszczania w Serwisie danych, treści i jakichkolwiek materiałów dotyczących osób niepełnoletnich,
7. będzie przestrzegał zakazu kopiowania informacji i materiałów w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania.
8. będzie przestrzegał zakazu przekazywania komukolwiek informacji osobistych o użytkownikach, bez wyraźnej zgody tych użytkowników.
9. Użytkownik odpowiada za umieszczane dane i materiały i ponosi pełną i wylączną odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa, praw innych użytkowników lub osób trzecich,
10. Serwis jest własnością Administratora podlegającą ochronie prawnej na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Prawo własności intelektualnej do nazwy Serwisu, jego domeny internetowej i strony Serwisu, w tym innych elementów o cechach utworu pochodzących od Administratora, należy wyłącznie do Serwisu,
11. przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż Administrator może zapoznawać się z danymi, materiałami i treściami zamieszczonymi przez Użytkownika i może je usunąć lub zmodyfikować także bez uprzedniego powiadomienia,
12. nie będzie prowadził działań szkodliwych wizerunkowo lub innych przynoszących szkodę, wobec Właściciela, Serwisu, Administratora oraz innych użytkowników,
13. Serwis może potencjalnie zawierać odnośniki do innych serwisów, jak również treści, grafiki i inne materiały należące lub pochodzące z innych serwisów, zamieszczane, przesyłane i udostępniane przez Użytkowników. Administrator nie ponosi za ich treść oraz działanie żadnej odpowiedzialności. Użytkownik decydujący się na opuszczenie Serwisu i/lub korzystanie z nich, używanie, instalowanie oprogramowania i aplikacji z innych serwisów robi to na własne ryzyko mając świadomość, że w takim wypadku niniejszy Regulamin Serwisu może tam nie obowiązywać,
14. korzystanie z Serwisu wymaga posiadania odpowiedniego urządzenia pozwalającego przeglądać treści internetowe, w tym przeglądarki internetowej w możliwie najaktualniejszej wersji, obsługującej i akceptującej pliki cookies oraz obsługującej język javascript i technologię HTML5. Korzystanie z przeglądarki, która nie spełnia tych wymogów może powodować nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu,
15. zrzeka się jakichkolwiek roszczeń teraz i w przyszłości z tytułu odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej wobec Serwisu, Administratora oraz właściciela Serwisu, za szkody mogące powstać na skutek działania lub zaniechania własnego, innych użytkowników oraz osób trzecich.

III. Uprawnienia i obowiązki Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.
2. Odmowy rejestracji lub publikacji danych i materiałów przesłanych przez użytkownika.
3. Wglądu w dane i materiały zamieszczane przez użytkownika.
4. Usuwania i modyfikowania wszelkich danych i treści zamieszczanych przez Użytkownika, a także elementów jego konta, o ile nie są zgodne z Regulaminem lub subiektywnie niestosowne do publikowania na łamach Serwisu.
5. Zablokowania lub trwałego usunięcia konta użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, z jakiegokolwiek powodu, lecz w szczególności w wyniku naruszenia Regulaminu oraz przepisów prawa.
6. Czasowego lub trwałego zawieszenia działania serwisu, stosowanie przerw technicznych lub całkowitego zaprzestania jego prowadzenia.

IV. Administrator nie jest odpowiedzialny (strony wyłączają odpowiedzialość) za:

1. Autentyczność, rzetelność oraz prawdziwość danych i innych treści pubikowanych w Serwisie, zwłaszcza publikowanych przez użytkowników.
2. Skutki wynikłe z faktu zamieszczenia w Serwisie przez Użytkowników informacji, danych i materiałów oraz wynikle z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia użytkownika i osob trzecich.
3. Skutki korystania z Serwisu, zwłaszcza stosunki pomiędzy jego użytkownikami na łamach Serwisu, a także poza nim.
4. Potencjalną utratę środków finansowych użytkownika w wyniku korzystania z serwisu w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od administratora, awarii technicznych, naruszenia regulaminu przez użytkownika, a także nieporządanych działań osób trzecich oraz siły wyższej.
5. Skutki włamania do konta oraz uzyskania nieuprawnionego dostępu do konta użytkownika przez osoby trzecie.
6. Skutki wykorzystywania przez osoby trzecie w tym Użytkowników, danych i materiałów zamieszczonych w serwisie, w tym za powielanie i udostępnianie danych i materiałów na innych serwisach internetowych.
7. Utraty z przyczyn zewnętrznych zgromadzonych danych, materiałów lub kredytów, w przypadku awarii sprzętowych, zablokowania lub usunięcia konta, a także na skutek działania osób trzecich.
8. Zawartość merytoryczną materiałów i treści zamieszczanych przerz użytkownika.
9. Jakiekolwiek materiały użytkownika lub treści, aplikacje i materiały z innych serwisów, które mogą zostać opublikowane lub udostępnione przez użytkownika.
10. Administrator nie może zagwarantować i nie obiecuje żadnych określonych rezultatów wynikających z korzystania z Serwisu.
11. Administrator nie twierdzi i nie gwarantuje że materiały i treści zamieszczone na stronie są dokładne, kompletne, autentyczne, rzetelne, aktualne lub wolne od błędów oraz że Serwis lub jego serwery lub aplikacje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów.

V. Kredyty

1. Kredyty to wirtualna waluta serwisu. 1 kredyt = 10 groszy.
Istnieją 4 pakiety do wyboru:
100 kredytów za 10 zł
300 kredytów za 30 zł
500 kredytów za 50 zł
1000 kredytów za 100 zł
2. Kredyty mają na celu poszerzenie podstawowych funkcji serwisu.
3. Kredyty można zakupić na stronie dostępnej pod adresem: https://feellove.pl/balance/buy.
4. Kredyty finansują nastepujące rozszerzenie funkcji:
KONTO VIP (200 kredytów - 14 dni):
- widoczność osób w interakcjach
- nielimitowana ilość wiadomości
- wyświetlanie wiadomości przed innymi
- wyższa pozycja w wynikach wyszukiwania
- wyróżnienie profilu
- możliwość przeglądania profili anonimowo
PODBICIE PROFILU W WYSZUKIWARCE (50 kredytów - 7 dni)
WYRÓŻNIENIE NA STRONIE GŁÓWNEJ (50 kredytów)
WYSŁANIE "ZACZEPKI" DO UŻYTKOWNIKA (20 kredytów)
5. Użytkownik, którego konto zostanie zablokowane / usunięte w związku z jego naruszeniami, nie może ubiegać się o zwrot jakichkolwiek płatności, także płatności za Kredyty i akceptując regulamin świadomie z takiego zwrotu rezygnuje.
6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Paybylink.pl.

VI. Blokada / Usunięcie Konta

1. Administrator może zablokować Konto Użytkownika, czasowo lub trwale, bez wcześniejszego uprzedzenia, z powodu naruszenia przepisów prawa polskiego, a po uprzedzeniu z każdego istotnego powodu naruszenia zasad współżycia społecznego, a w szczególności naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu. Konto może być zablokowane, a nawet usunięte za: umieszczanie zdjęć pornograficznych obscenicznych, umieszczanie zdjęcia innej osoby bez posiadania pozwolenia, za zamieszczanie zdjęcia, które sugeruje, że może na nim być osoba niepełnoletnia, bez względu na jego charakter, za nie szanowanie innych użytkowników i używanie słów uznawanych za wulgarne względem osoby, która sobie tego nie życzy i zgłosi to administratorowi, za próbę podania na portalu do wiadomości osób trzecich tożsamość osoby, z którą koresponduje, bez zgody tej osoby, itp.
2. Administrator może trwale usunąć Konto Użytkownika, który pomimo ostrzeżenia Administratora dalej narusza regulamin, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.
3. Użytkownik może samodzielnie usunąć swoje Konto w każdym momencie.
4. Usunięcie Konta skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem przez Administratora Umowy oraz zaprzestaniem świadczenia Użytkownikowi wszelkich usług, w tym usług płatnych.
5. Użytkownik, którego konto zostało zablokowane / usunięte w związku z jego naruszeniami nie może ubiegać się o zwrot jakichkolwiek płatności, także płatności za Kredyty, które to środki będą stanowić w takim przypadku koszt likwidacji konta Użytkownika i akceptując regulamin świadomie z takiego zwrotu rezygnuje.
6. Użytkownikowi przysługuje reklamacja, która powinna być wysłana na adres mailowy: [email protected] Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni, a odpowiedź przesłana na mailowy adres zwrotny wysyłającego reklamację.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://feellove.pl/page/terms-and-conditions
2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami w tym zakresie.